Ma - Vr: 07.00-17.30
Openingstijden
+31 (0) 418 511 555
Telefoon
info@b-cis.nl
E-mailadres

Immobiliseren

Immobiliseren

Immobilisatie is een bewerking, waarmee de fysische en chemische eigenschappen van al dan niet verontreinigde grond en/of minerale reststoffen worden gewijzigd. Het doel is de verontreinigende stoffen definitief vast te zetten, zodanig dat ze op korte en lange termijn geen bedreiging meer vormen voor mens, dier en milieu.

Koud en thermisch immobiliseren

Onderscheid wordt gemaakt in koud en thermisch immobiliseren. B-CIS past uitsluitend koude immobilisatie toe om te komen tot funderingsmateriaal (bouwstof) voor infrastructurele en bouwkundige toepassingen. Bij immobiliseren worden de grondstoffen gemengd met een anorganisch bindmiddel (meestal cement) en eventueel met een kleine hoeveelheid water en/of hulpstoffen.

immobiliserenHet verse mengsel is een aardvochtig, eenvoudig te verwerken product. Na productie wordt het direct in het werk gebracht, waar het wordt verwerkt, verdicht en geprofileerd. Het verwerken geschiedt met regulier wegenbouwmaterieel, zoals shovel, wals en grader of kilver. Na verwerken wordt de funderingslaag beschermd tegen uitdrogen door bijvoorbeeld de afgewerkte oppervlakken, gedurende de eerste 5 tot 7 dagen na aanbrengen, nat te houden. Een andere geschikte methode is het dagelijks afwerken van de dagproductie met bitumenemulsie (kleeflaag). Het eindresultaat is dan een duurzaam vormvaste bouwstof.

Immobiliseren sluit aan bij het afvalstoffenbeleid in Nederland

Kern van het Nederlandse afvalstoffenbeleid is dat de verwijdering van afvalstoffen moet geschieden op een zo hoogwaardig mogelijke wijze (ladder van Lansink). Koud immobiliseren past goed in dit beleid. Immobilisatie heeft inmiddels haar plaats gevonden in de milieuregelgeving, waaronder het Landelijk Afvalstoffenbeheer Plan (LAP) en het Besluit Bodem Kwaliteit (de opvolger van het Bouwstoffenbesluit). In het LAP zijn immobiliseren en reinigen van reststoffen genoemd als gelijkwaardige technologieën.

In Nederland is koude immobilisatie de afgelopen decennia verder van de grond gekomen. De beperkingen in de wet- en regelgeving, alsmede de maatschappelijke vooroordelen, vormden belangrijke knelpunten om de techniek daadwerkelijk op grote schaal geïmplementeerd te krijgen. In 2003-2004 is er door o.a. VROM en marktpartijen gewerkt aan een LCA-studie, die de status van immobilisatie moest verhelderen. Op basis van de resultaten van die studie kunnen immobiliseren en reinigen als gelijkwaardig worden beschouwd.

Gecertificeerd immobiliseren

Om invulling te geven aan kwaliteitsborging en de vereiste kwaliteitsverklaringen, is de beoordelingsrichtlijn 9322 “Immobilisaten vervaardigd uit minerale afvalstoffen voor toepassing in de GWW” opgesteld en goedgekeurd door respectievelijk de Toetsingscommissie Bouwstoffenbesluit en de Harmonisatie-Commissie Bouw (HCB) van de Stichting Bouwkwaliteit. Deze nationale beoordelingsrichtlijn dient als basis voor de certificatie van bedrijven, die cementgebonden immobilisaten uit minerale afvalstoffen vervaardigen die worden toegepast in de GWW sector.

Immobilisatieprocessen

Bij alle immobilisatieprocessen worden grove materialen en afval, zoals hout, metaal en plastic, verwijderd. Er wordt naar gestreefd de korrelopbouw door middel van menging van verschillende partijen te optimaliseren. Dit heeft een positieve invloed op de mechanische eigenschappen en op de behoefte aan bindmiddelen. Menging is echter niet altijd noodzakelijk en mogelijk, zowel om technische redenen als om redenen die betrekking hebben op de regelgeving.

Zanderige materialen zijn veelal goed te immobiliseren. Wanneer het gehalte klei toeneemt, neemt ook de bindmiddelbehoefte toe. Bij de immobilisatie van zure of kleiige materialen, moeten toeslagstoffen (bijvoorbeeld kalk) worden toegevoegd om te komen tot een hoogwaardig eindresultaat. Dat wil niet zeggen dat koude immobilisatie onmogelijk wordt, de kosten nemen echter wel toe.

Het economisch model van koude immobilisatie valt uiteen in twee delen: enerzijds zijn er de acceptatiekosten voor ontdoeners van reststoffen en anderzijds zijn er de verkoopopbrengsten van de geleverde bouwstof. In beide gevallen kan er worden gerekend op scherpe, marktconforme tarieven.

Wilt u meer informatie of bij ons langskomen op kantoor?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
bcis-footer.png
Uw basis voor een duurzame
verharding
Valeton 2
Postbus 2081
5301 LW Zaltbommel
Tel: +31 (0)418 - 511 555
E-mail: info@b-cis.nl
© Copyright 2024 B-CIS. All Rights Reserved.