Ma - Vr: 07.00-17.30
Openingstijden
+31 (0) 418 511 555
Telefoon
info@b-cis.nl
E-mailadres

BRL 9322

BRL 9322

Het BRL 9322 NL-BSB certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring conform het Besluit bodemkwaliteit. Voor de toepassing van immobilisaten als bouwstof dient voor de milieuhygiënische kwaliteit te worden voldaan aan de eisen gesteld in het Besluit bodemkwaliteit.
In dit verband gelden door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) erkende kwaliteitsverklaringen voor het bevoegd gezag als afdoende bewijs dat een gecertificeerde bouwstof daadwerkelijk aan het Besluit bodemkwaliteit voldoet.

Download BRL 9322 IMM 007 17

funderingstechniek

Bouwstoffen uit reststoffen

Producenten van cementgebonden minerale reststoffen maken van afvalstoffen nuttige bouwstoffen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verminderen van het storten van afvalstoffen en tevens vermindert hierdoor de behoefte aan de winning van primaire grondstoffen.

De minerale reststof kan zijn verontreinigde grond, AEC bodemas, industriële afvalstoffen en/of steenachtige materialen uit bouw- en sloopval. In een menginstallatie, waarin grondstoffen gecontroleerd kunnen worden gedoseerd, mengt de producent de minerale reststoffen met cement, cementvervangers en eventueel additieven. Door de binding met cement/cementvervangers ontstaat een bouwstof, waarin de verontreinigingen zijn vastgelegd. Deze bouwstof wordt immobilisaat genoemd.

De producenten van cementgebonden minerale reststoffen leveren een niet-uitgehard immobilisaat. Het gehele proces valt onder de BRL 9322. Na aanbrengen in de toepassing hardt het immobilisaat uit en ontstaat een uitgehard immobilisaat: een vormgegeven bouwstof.

Toepassingen van cementgebonden minerale reststoffen (immobilisaten). De BRL 9322 richt zich op de volgende buitentoepassingen: als fundatielaag onder wegen, parkeerterreinen, bedrijfsterreinen en als constructief vormgegeven bouwstof (b.v. toepassing als taludversteviging, grondkerende constructies, verankering van civiele constructies e.d.).

Wetgeving BRL 9322

Volgens de wet- en regelgeving moet de potentiële kwaliteit van een immobilisaat bekend zijn voordat het daadwerkelijk wordt toegepast. Het is niet toegestaan om middels een partijkeuring tijdens en/of na afloop van de toepassing het toegepaste immobilisaat van een certificaat te voorzien. Bij levering onder het Productcertificaat en Erkenning conform deze beoordelingsrichtlijn, is de omvang en inspanning van het vooronderzoek van de betreffende receptuur zodanig robuust, dat bij levering voldoende zekerheid bestaat dat het geproduceerde immobilisaat (volgens de receptuur van het vooronderzoek) voldoet aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

NL-BSB-Productcertificaat

De op basis van deze beoordelingsrichtlijn af te geven kwaliteitsverklaring wordt aangeduid als NL-BSB certificaat voor de toepassing in funderingslagen en als constructief vormgegeven materiaal.

Het productcertificaat heeft betrekking op het niet-uitgeharde mengsel (immobilisaat) en geeft aan dat het product na verdichting en uitharding, conform de door de producent aangegeven instructies, voldoet aan de daarop van toepassing zijnde technische eigenschappen en de milieuhygiënische kwaliteit.

Voor de toepassingen is de ontwerp druksterkte de geborgde technische eigenschap. De eis voor de druksterkte van tenminste 1,5 MPa is afgeleid van de eis voor gebonden funderingen uit paragraaf 28.11 van de vigerende standaard RAW bepalingen.

Voor de technische eigenschappen van het product kunnen andere relevante producteigenschappen van belang zijn, die echter niet door middel van deze BRL worden geborgd, lees hier meer: BRL9322 2016.

Voor de milieuhygiënische kwaliteit gelden de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, de asbestregelgeving, de kwik regelgeving en de regeling “Gevaarlijke afvalstoffen”. Voor vormgegeven toepassingen (duurzame vormvastheid) geldt een eis voor het massaverlies van maximum 200 g/m², voor overige toepassingen geldt een eis van maximaal 30 g/m². Aan vormgegeven toepassing kunnen aanvullende civieltechnische eisen worden gesteld dan alleen de druksterkte. De aanvullende eisen dienen te worden vastgelegd in de leveringsovereenkomst tussen producent en afnemer.

BRL 9322 Eisen aan de minerale reststoffen

Producenten zoeken naar een optimale mix van reststoffen die tot een goed product leidt. Om tot een goed product te komen zijn de korrelopbouw en het vochtgehalte van het mengsel belangrijke parameters. De producenten die deze beoordelingsrichtlijn volgen, stellen bewust eisen aan de te immobiliseren reststoffen, die in hun product worden verwerkt.

Einde levensduur

Indien het immobilisaat haar functie heeft verloren, is het vrijkomende materiaal (na breken) recyclebaar tot de oorspronkelijke grondstoffen voor de bereiding van nieuw immobilisaat.

Milieuhygiënische producteisen

Deze beoordelingsrichtlijn bevat ook eisen ten aanzien van de technische duurzaamheid van het product, zodat het product duurzaam voldoet aan de milieuhygiënische eisen. Het gaat er hierbij om dat het product tijdens het hele gebruik als bouwstof het karakter van een vormgegeven bouwstof behoudt, zoals bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. De milieuhygiënische producteisen dienen te voldoen aan de samenstelling- en emissie-eisen van Bijlage A van de Regeling Besluit bodemkwaliteit voor vormgegeven bouwstoffen.

Samenstelling

De samenstellingswaarden van het product (mengsel) mogen de maximumwaarden voor bouwstoffen uit Bijlage A, tabel 2 van de Regeling bodemkwaliteit niet overschrijden.

Emissie

De emissiewaarden van het vormgegeven uitgeharde product mogen de maximum waarden voor vormgegeven bouwstoffen uit Bijlage A tabel 1 van de Regeling bodemkwaliteit niet overschrijden.

Fysische producteisen

Massaverlies

De cementgebonden minerale reststof dient duurzaam vormvast te zijn. Het totale massaverlies mag maximaal 200 g/m2 mag bedragen in de toepassing als gebonden fundering.

Druksterkte

De druksterkte van de cementgebonden minerale reststof moet bij een ouderdom van 28 dagen tenminste 1,5 MPa bedragen.

Bestandheid tegen nat-/droogwisselingen

Het massaverlies van het uitgeharde immobilisaat moet voor de BRL 9322 minder zijn dan 1% (m/m). Tevens moet de afname in ultrasone voortplantingssnelheid minder bedragen dan 25%.

Bestandheid tegen vorst-/dooiwisselingen

De verzadigingsgraad na 7 dagen capillaire waterabsorptie door het uitgeharde immobilisaat moet kleiner zijn dan de kritische verzadigingsgraad van het uitgeharde immobilisaat.

E-Modulus

Hiervoor geldt een eis van tenminste 2.000 MPa.

Buig-/Treksterkte

Hiervoor geldt een eis van minimaal 0,4 Mpa.

Controle door de certificerende instelling

Erkenning en geldigheid van het productcertificaat BRL 9322

Na afgifte van het productcertificaat wordt dit door de certificatie-instelling ter registratie aangemeld bij de Stichting Bouwkwaliteit en Rijkswaterstaat Leefomgeving.

De erkenning van het productcertificaat wordt bekend gemaakt middels een publicatie op de website van Rijkswaterstaat Leefomgeving/Bodem+. Het productcertificaat is in principe geldig voor onbepaalde tijd.

Periodieke beoordeling van de BRL 9322

Na verlening van de kwaliteitsverklaring wordt door de certificatie-instelling een beoordelingsprogramma uitgevoerd dat bestaat uit:

  • Het 1 maal per jaar gedurende minimaal 1 mensdag beoordelen van de doeltreffendheid en juiste toepassing van het kwaliteitssysteem, waaronder de monsterneming
  • Het minimaal 2 maal per jaar gedurende minimaal een halve mensdag beoordelen van de producten, de resultaten van de productiecontrole en de daaraan verbonden conclusies op de productielocatie. Hierbij dienen alle geproduceerde recepturen te worden beoordeeld
  • Het tenminste 1 maal per jaar verifiëren van de resultaten van een productcontrole middels een uitgevoerd laboratoriumonderzoek per partijkeuring of per receptuur. Hierbij dient de monsterneming door de producent te worden uitgevoerd in het bijzijn van de certificatie-instelling of te worden uitbesteed aan een voor de betreffende verrichtingen geaccrediteerde instantie (BRL SIKB 1000, protocol 1001). De monsters dienen door een onafhankelijk gecertificeerd erkend extern laboratorium te worden onderzocht

De genoemde frequenties zijn vastgelegd bij de vaststelling van deze beoordelingsrichtlijn. Op aanwijzing van het College van Deskundigen kunnen deze frequenties tussentijds worden gewijzigd. De resultaten van de periodieke beoordelingen worden tussentijds gerapporteerd. Indien niet wordt voldaan aan deze beoordelingsrichtlijn kunnen sancties, vastgelegd in het certificatiereglement van de betreffende certificatie-instelling, worden doorgevoerd.

Wilt u meer informatie of bij ons langskomen op kantoor?

Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.

Contact
bcis-footer.png
Uw basis voor een duurzame
verharding
Valeton 2
Postbus 2081
5301 LW Zaltbommel
Tel: +31 (0)418 - 511 555
E-mail: info@b-cis.nl
© Copyright 2024 B-CIS. All Rights Reserved.